Kréta

Historie Kréty

Krétská mozaika

Kréta, ležící na rozhraní dvou vysoce rozvinutých civilizací - Mezopotámie a Egypta, je kolébkou první evropské vyspělé kultury. Všechna její tajemství ale nebyla dodnes odhalena.

Kréta byla nejspíše osídlena z Malé Asie nebo Afriky asi 7 tisíc let př.n.l. První "lovci a sběrači" bydleli v jeskyních, vytvářeli jednoduché pracovní nástroje a keramiku. První osady vznikaly ve střední a východní části ostrova, zejména v nížině Messara. Postupně docházelo k rozvoji zemědělství a zdokonalovala se výroba keramiky.

Minojská civilizace

Začátek minojské civilizace se datuje do období 3 tisíce let př.n.l. Toto období je nazýváno ranou palácovou dobou. Svébytná civilizace s vlastní architekturou a písmem, a se zemědělstvím a řemesli byla ovlivněna přistěhovalci z Malé Asie. Byly zakládány také první vinice a olivové háje. Díky své strategické poloze se Kréta stala významným obchodním centrem mezi východem a západem.

Knossos

Ve starší palácové době (2000 - 1700 př.n.l.) vznikly kolem roku 2 tisíce let př.n.l. rozsáhlé minojské paláce ve Festu, Knossu, Malii a Kato Zakru. Zajímavé je, že všechny byly postaveny bez opevnění. Z této doby prakticky zcela chybí doklady o válečných střetnutích. V blízkosti paláců vznikala nová města a v dobách největšího rozkvětu Kréty měl ostrov až dva milióny obyvatel. Vysokého stupně dosáhlo řemeslné zpracování nástrojů a zbraní. Velmi rozšířená byla výroba kamenných pečetidel a malování keramických výrobků, které byly velmi propracované. Toto období končí kolem roku 1700 př.n.l., kdy byly všechny minojské paláce zničeny velkým zemětřesením.

Krétská mozaika

V mladší palácové době (1700 - 1450 př.n.l.) byla na troskách zničených paláců postavena nová vladařská sídla. Stavby byly rozsáhlejší s bohatší výzdobou. Odehrávaly se zde náboženské obřady, divadelní představení i různé soutěže. Mezi ně patřily i přeskoky býka saltem, které se účastnili jak chlapci, tak i dívky. Býk představoval pro obyvatele Kréty symbol plodnosti a ochrany ostrova. Rozkvět minojské kultury byl podporován rozšiřováním obchodních styků. Vyváželo se především stavební dřevo, textil, víno, olej a přírodní barvivo. Dovoz byl zaměřen na zlato, drahokamy a slonovinu. Kolem roku 1450 př.n.l. došlo z dosud nevyjasněných okolností ke zničení paláců a počátku zániku minojské kultury. Nejvíce teorií se přiklání ke zničení civilizace postupnými nájezdy jiných národů, pravděpodobně Mykéňanů z Peloponésu.

Pozdní palácová doba (1450 - 1100 př.n.l.) se datuje od příchodu Mykéňanů, jejichž původ zůstává dosud neznámý. Mykéňané si jako vládní sídlo vybrali Knossos, který opravili. Postupně byly osídleny paláce Gournia, Agia Triada a Tilissos. I pro Mykéňany představovaly paláce rozhodující centrum moci, ve kterých sídlili i řemeslníci a umělci. Pád krétské mykénské civilizace ve 12. století př.n.l. souvisel obecně se stěhováním mořských národů a zejména pak s příchodem Dórů.

Minojské paláce: Knossos - Festos - Malia - Agia Triada - Kato Zakros

Dórové a řecké městské státy

Krétská keramika

Po zániku Mykénské říše obydleli ostrov v několika vlnách dórští Řekové z Peloponésu. Rozdělili Krétu na 35 městských států, které si uchovávaly nezávislost. Dórové nahradili bronzové nářadí a zbraně železnými a téměř nepřetržitě válčili s jinými národy i mezi sebou. Vývoj Kréty začal stagnovat a z ostrova se stala pouhá provincie. Jediným světlým místem v tomto období je první psaný zákoník ve starověké Evropě, který byl vytesán do skály v Gortis.


Římské období

Kréta se stává po invazi Římanů roku 67 př.n.l. součástí Římské říše. Hlavním městem této římské provincie, jejíž součástí byla i Kyrenaika (dnešní Libye) se stal Gortis. Za vlády Římanů došlo k rozvoji silniční sítě, zavlažovacích systémů a byla postavena řada akvaduktů.

Římské památky: Gortis - Chersonissos

Byzantská nadvláda

Klášter Arkadi

Po rozdělení Římské říše v roce 395 na západní a východní, připadla Kréta k východní Byzantské říši. V tomto období se začalo rychle šířit křesťanství a na Krétě bylo vybudováno asi sedmdesát kostelů. Díky své strategické poloze se Kréta stává vojenskou základnou.

V roce 824 provedli na Krétu nájezd Arabové a tak začala více jak stoletá okupace ostrova. Velká města, vesnice i většina kostelů byla zničena. Z Kréty se stala pirátská základna pro útoky na obchodní lodě a okolní ostrovy. Iraklion byl přebudován ve velikou tvrz a přejmenován na Rabd El Kandak ("Pevnostní příkop").

Po porážce Arabů v roce 961 byla Kréta opět připojena k Byzantské říši. Znovu došlo k hospodářskému rozkvětu a výstavbě mnoha klášterů a kostelů. Po rozpadu říše byla Kréta prodána v roce 1212 za symbolickou cenu Benátčanům, kteří v té době měli pod kontrolou obchod ve Středomoří.

Památky z byzantského období: Panagia Kera

Kláštery:

Benátská nadvláda

Frangokastello

Pod vládu Benátčanů spadala Kréta téměř pět set let. Kréta se stala cenným zdrojem surovin - zejména dřeva (cedr a cypřiš) a zemědělských plodin. Pro obranu ostrova proti vnějším útokům i proti útokům místního obyvatelstva byla vybudována rozsáhlá opevnění v Chanii, Rethymnonu a Iraklionu. Venkovské obyvatelstvo muselo platit vysoké daně a pracovat pro Benátčany.

Benátské pevnosti: Frangokastello - Spinalonga

Turecká nadvláda

S vedoucím postavením Benátčanů ve východním Středomoří se nesmířili Turci a roku 1645 turecká vojska Krétu dobyla. Výjimkou byl Iraklion, který odolával obléhání až do roku 1669. Krétské obyvatelstvo muselo platit daně a po celém ostrově byl šířen islám. Kréťané pokračovali v boji za svobodu, v 18. století se stala střediskem odporu oblast Sfakie. Povstání pokračovala i v 19. století.

Klášter Toplou

Období od roku 1896

Během povstání křesťanských obyvatel Kréty proti Turkům v roce 1896 obsadilo ostrov v rozporu s mezinárodním právem Řecko. Pro svoji strategickou polohu se Kréta stala středem zájmu evropských mocností. Na základě dohody mezi Francií, Itálií, Ruskem a Anglií byla Kréta vyhlášena samostatnou provincií, ale připojenou k Osmanské říši. Právoplatnou součástí řeckého státu se stala Kréta až v roce 1913. Během druhé světové války byl ostrov po bojích obsazen Němci a osvobozen v roce 1944 britskou armádou. Značná část ostrova byla zničena bombardováním.


Hlavní města krajů: Chania - Rethymnon - Iraklion - Agios Nikolaios

© 2008 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)